Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจทางการศึกษา

แบบสำรวจทางการศึกษา / Education Survey

สำรวจผู้เข้ารับการอบรม หรือนักศึกษา นักเรียนของคุณ เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้

แบบประเมินผลการเรียนการสอน สามารถช่วยให้คุณทราบ Feedback หรือคำแนะนำกลับมาจากผู้เข้ารับการอบรมเอง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านห้องเรียนเป็นต้น

แบบประเมินการอบรม / Course Evaluation

แบบสำรวจทางการศึกษา / Education Survey

ปรับปรุงคอร์สการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยแบบประเมินการเรียนการสอน

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
ติดต่อทีมงาน