Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจสำหรับภาครัฐ > แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ / Organization Development Survey

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ / Organization Development Survey

การทำการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการภาครัฐนั้น มีความสำคัญมากขึ้นในการบริหารจัดการคุณภาพบริการของภาครัฐ ภาครัฐโดยสำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการและได้มีการติดตามประเมินผลในส่วนของมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การด้วยตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐจึงต้องยึดถือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ การสำรวจความพึงพอใจจึงมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการดังกล่าวเพื่อนำไปวางแผนการพัฒนาองค์การ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การ และปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป นอกเหนือจากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์โดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว หน่วยงานภาครัฐมีความจำเป็นที่จัดการสำรวจขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วย

การใช้นวัตกรรมใหม่ผ่าน Cloud-based ไปใช้สร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์

การจัดการสำรวจในองค์การสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่สามารถที่มีประสิทธิภาพสูงคือการจัดเป็นลักษณะของการตอบออนไลน์ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดกระดาษด้วยแล้ว จะยังสามารถทราบผลการสำรวจได้แบบ Real-Time ไม่ต้องมีกระบวนการการลงรหัส คีย์ข้อมูลเข้า หรือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลแต่อย่างใด

SurveyCan เป็นระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ในลักษณะ Software as a Service ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง เผยแพร่ และดูผลสรุปได้ผ่านบน Cloud ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ผ่าน Web Application เพียงเชื่อมต่อ Internet ก็สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้องค์กร

  • - ไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อซอฟท์แวร์ในราคาที่สูงมาติดตั้ง
  • - ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • - ไม่จำเป็นต้องจัดสรรบุคลากรด้าน IT มาดูแลระบบ
  • - สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างมาก
  • - และ คลิกที่นี่ เพื่อดูเหตุผลในการเลือกใช้บริการ SurveyCan เพิ่มเติม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสำรวจสินค้า Product Survey

  • - สามารถใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
  • - ปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น
  • - วางแผนเพื่อจัดการการลด Gap ได้ดีขึ้น
  • - ประหยัดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
  • - สะดวก และรวดเร็วในการกรอก

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการสำรวจในองค์กรภาครัฐคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม หากท่านคิดว่า SurveyCan จะมีส่วนช่วยท่านและหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ติดต่อทีมงาน