Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจพนักงาน > แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร / Employee Engagement Survey

แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร / Employee Engagement Survey

คงไม่ใช่เรื่องแปลกในภาวะการแข่งขันสูง และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่บริษัทและองค์กรจะได้ประสบกับปัญหาการเข้าออกของพนักงาน แต่นั่นคือปัญหาที่สำคัญขององค์กร โดยเฉพาะบุคลากรเก่ง ๆ มีความสามารถ ต้องออกจากงานไปอยู่ประจำ โดยที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

ทำอย่างไรจึงจะเก็บรักษาบุคลารดี ๆ มีความสามารถเหล่านี้ไว้ได้? เราคงไม่ต้องการสูญเสียเงิน เวลาในการฝึกอบรม พัฒนาคนให้มีความเชี่ยวชาญ แต่กลับลาออกไป และนำความสามารถนั้นไปใช้กับองค์กรอื่น โดยเฉพาะคู่แข่งของเรา

ในปัจจุบันนี้องค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้มากขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่สามารถทำได้คือการสำรวจว่า ทุกวันนี้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพียงใด และรู้สึกอย่างไรต่อองค์กร ผู้บริหารองค์กรและนักบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรได้นำผลสำรวจไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร พัฒนางานด้านสวัสดิการ สิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรให้พนักงานพึงพอใจในการทำงานและมีความผูกพันต่อองค์กร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ตัวอย่างแบบสอบถาม

Employee Engagement Example Survey

  • - เข้าใจพนักงานในองค์กรให้มากขึ้น
  • - รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร
  • - สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
  • - บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายได้สำเร็จ

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 หรือลองเริ่มสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตัวคุณเองได้ที่นี่

ติดต่อทีมงาน