Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า > แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า / Customer Satisfaction Survey

แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า / Customer Satisfaction Survey

การออกสำรวจความต้องการลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามนั้น สามารถใช้วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการของคุณได้ อีกทั้งเพื่อค้นหาวิธีในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ตรงมากขึ้นด้วย การที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดีขึ้น ก็ยังจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทคุณได้ด้วย

เริ่มใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเข้าถึงความต้องการกลุ่มลูกค้าคุณได้มีประสิทธิภาพขึ้น และเพิ่มความเข้มแข็งด้านกลยุทธ์การตลาดให้คุณได้เป็นอย่างดี SurveyCan สามารถช่วยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้อย่างไร เชิญชมได้ ที่นี่

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ

  • - ปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความคาดหวัง
  • - ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
  • - เข้าใจถึงจุดสำคัญที่ลูกค้าพอใจเหนือคู่แข่ง
  • - ปรับปรุงคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
  • - ปรับปรุงจุดด้อย เสริมสร้างจุดแข็ง

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริง

การรายงานผล

ตัวอย่างรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจ

  • - วิเคราะห์ข้ามตัวแปรเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย เช่น เพศ อายุ อาชีพ
  • - แสดงผลข้อมูลแบบสรุปด้วย Graphics
  • - จัดเก็บข้อมูลเป็นรายคำตอบ เลือก Export เป็นข้อมูลดิบได้ง่าย

ไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถเริ่มใช้ SurveyCan ในการทำการสำรวจเองได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถใช้ บริการเสริม ให้เราได้ช่วยคุณได้ง่ายขึ้นอีก

ติดต่อทีมงาน