Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจพนักงาน > แบบประเมินแบบ 360 องศา / 360 Degree Feedback

แบบประเมินแบบ 360 องศา / 360 Degree Feedback

บริษัท และองค์กรใด ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดการทำงานของบุคลากรที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการทำงานจริง ๆ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสะท้อนถึงการทำงานรอบด้านได้ การประเมินแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยประเมินการทำงานได้อย่างรอบด้าน และได้การประเมินจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือ peers review ด้วย

การประเมินแบบ 360 หรือ 360 Degree Feedback นี้ เป็นการประเมินโดยคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เป็นการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) ซึ่งใช้เป็นที่แพร่หลาย และสามารถใช้วัดองค์ประกอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ได้ดีด้วย ประโยชน์อื่น ๆ ของการทำแบบประเมิน 360 องศามี ดังนี้

  • - ได้ทัศนะที่หลากหลายในการประเมินบุคคลมากยิ่งขึ้น
  • - เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
  • - ชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง และการระบุจุดเด่นของตนอีกด้วย
  • - สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในการประเมิน
  • - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ทำให้มีการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นระหว่างกัน

การแจ้งผล คือคุณค่าที่แท้จริงของการประมินแบบ 360 องศา SurveyCan มี บริการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานเพื่อให้การจัดการงานทางด้านนี้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นได้ โดยเราสามารถที่จะจัดทำเป็นแบบรายงานตัวต่อตัว (Individual Report) หรือแบบรายงานเป็นทีม (Team Report) ได้ตามความต้องการ

ตัวอย่างแบบสอบถาม

360 Feedback Example Survey

  • - จัดการผลการตอบกลับได้ง่าย
  • - สามารถกรองข้อมูลเป็นแผนก ฝ่ายได้
  • - ส่งออกข้อมูลดิบเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้
  • - ดูรายงานสรุปได้ทันทีผ่านระบบ

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถามจริง


ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่จัดสร้างด้วย SurveyCan สามารถดูได้ที่ ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจลูกค้า (Consumer Survey)

หากอยากให้ทางเราช่วยเพิ่มเติมในการออกแบบตัวแบบสอบถาม สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1535 เรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ

ติดต่อทีมงาน