Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจพนักงาน

แบบสำรวจพนักงาน / Employee Survey

การให้องค์กรบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยที่สำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนไปได้ก็คือตัวบุคลากรในองค์กรเอง แต่ในทุกวันนี้มีการเข้าออกของบุคลากรที่สูง บุคลากรมีความพอใจในการทำงานในองค์กรหรือไม่ มีการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีแล้วหรือยัง

แบบประเมินแบบ 360 องศา หรือแบบอื่น ๆ นั้นสามารถช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรจะมีส่วนช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขแล้วหรือไม่ อย่างไรบ้าง

แบบประเมินแบบ 360 องศา / 360 Degree Feedback

แบบประเมินแบบ 360 องศา

เป็นการประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เป็นต้น ซึ่งจะได้ข้อมูลจากรอบด้าน

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร / Employee Engagement Survey

แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร

ทำอย่างไรจึงจะเก็บรักษาบุคลารดี ๆ มีความสามารถเหล่านี้ไว้ได้? ทุกวันนี้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพียงใด และรู้สึกอย่างไรต่อองค์กร?

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
ติดต่อทีมงาน