Survey Examples: ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างแบบสอบถาม > แบบสำรวจสำหรับภาครัฐ

แบบสำรวจสำหรับภาครัฐ / Government Survey

การทำการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการภาครัฐนั้น มีความสำคัญไม่น้อยในการบริหารจัดการคุณภาพบริการของภาครัฐ ภาครัฐได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยยึดถือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำัคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร การสำรวจความพึงพอใจจึงมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับกระบวนการและนโยบายขององค์กรต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การสำรวจภายในองค์กร ก็นับว่ามีความสำคัญยิ่งขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เช่นบุคลากรมีความพึงพอใจหรือความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงไร ทำอย่างไรถึงจะรักษาบุคลากรที่ดีในองค์กรภาครัฐได้ หรือควรมีสวัสดิการแบบไหนหรือสภาวะแวดล้อมการทำงานอย่างไร ที่จะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

นอกจากนี้แล้ว องค์กรภาครัฐสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่นทางหน้าเว็บไซต์ขององค์กรและทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ / Organization Development Survey

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ หรือ Organization Development Survey ตามเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพการให้บริการตามที่ ก.พ.ร. กำหนดนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐเพื่อหาสาเหตุของช่องว่างระหว่าง 'ระดับความสำคัญ' และ 'ระดับความเห็น' และนำผลที่ได้มาจัดทำแผนการปรับปรุงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างและผลลัพธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ / Government Personnel Satisfaction Survey

แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานทราบถึงความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรได้ ผู้บริหารของหน่วยงานหรือฝ่ายการเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมิน วิเคราะห์ถึงแผนการที่จะพัฒนาด้านทรัพยากรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างและผลลัพธ์

ติดต่อทีมงาน